วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

ความคิดสร้างสรรค์ คือ อะไร??? ใครก็ได้ช่วยบอกที

What is Creative thinking?                                                             


วิธีการสร้างองค์ความรู้ความคิดในโลกนี้ มี ด้วยกัน 3 แบบ

1.คิดแต่เรื่องเดิมเดิม เรียก คิดตาม เคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้น
2.คิดแต่เรื่องใหม่ๆ เรียก คิดต่าง ใครเขาทำอะไร อย่าไปทำอย่างนั้น
3.คิดว่าจะนำเรื่องเดิมมาเพิ่มเติมให้ดีขึ้นได้อย่างไร? เรา เรียก คิดต่อยอด

3 ความคิดนี้ดี ทุกแบบ การคิดตาม ทำให้เกิด วัฒนธรรมอันดี คิดต่างทำให้เกิด นวัตกรรมใหม่ๆ คิดต่อยอดทำให้ เกิดการผสมผสานและทวีคูณความรู้

หาก คิดแต่เรื่องเดิมๆ ก็ไม่เกิดสิ่งใหม่ หาก คิดเรื่องไม่ คิดต่างแต่ไม่เป็นประโยชน์ ก็ไม่สร้างสรรค์ 


เกริ่นมาซะยาว และความคิดสร้างสรรค์ละ??? อยู่ตรงไหน???
อยู่ตรงนี้ >>>> ความคิดสร้างสรรค์(Creative thinking)

ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์ คือ "ความคิดอันเกิดจากกระบวนการคิดของมนุษย์ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์จนเกิดเป็นความรู้ หรือสิ่งใหม่ ที่แตกต่างจากเดิมและสามารถก่อให้เกิดประโยชน์จากการนำความคิดนั้นไปใช้คิดค้นและสร้างสิ่งใหม่ได้" (พีระพัฒน์ โตวรกุล)

คิดสร้างสรรค์หรือ

"ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการคิดของสมองซึ่งมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิม โดยสามารถนำไปประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการได้อย่างรอบคอบและมีความถูกต้อง จนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่หรือรูปแบบความคิดใหม่..."   (สุพัตรา ทาวงศ์)คำว่าความคิดสร้างสรรค์ มาจาก 2 คำว่า

คำว่าสร้าง = ก่อให้เกิดสิ่งใหม่
+
คำว่าสรรค์ = ก็แปลว่า สร้างเหมือนกัน

สร้างสรรค์ เป็นคำซ้อน แปลว่า สร้างให้เกิดสิ่งใหม่ พ้องเสียงกับคำว่า สรร ที่แปลว่า "สรร" ซึ่งแปลว่า  เลือก, หา 
ซึ่ง กลายเป็นคำว่า สรรสร้าง นั่นเอง

บทความที่ได้รับความนิยม